skip to Main Content

Toezichthouder met aandachtsgebied: Juridische aangelegenheden

Het onderwijs op de scholen van SO Fryslân (SOF) richt zich op leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag. Wij bereiden hen voor op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in onze maatschappij. We bieden hierbij onderwijs op maat door iedere leerling te benaderen vanuit de eigen mogelijkheden en in een veilige, stimulerende omgeving. De bundeling van kennis en professionaliteit binnen onze stichting maakt van SO Fryslân een regionaal kenniscentrum op het gebied van speciaal onderwijs. Deze kennis wordt actief gedeeld met haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân “Spil In Speciaal Onderwijs”.

Wij zoeken per 1 augustus 2020:

Een toezichthouder met aandachtsgebied:

Juridische aangelegenheden

Profiel:

 • Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving in het onderwijs;
 • Je hebt kennis van arbeids- en overeenkomstrechtelijke vraagstukken en hebt inzicht in juridische consequenties van besluiten.

Functie-eis:

 • Analytisch vermogen en denken op hoofdlijnen;
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om het College van Bestuur (CvB) met raad als klankbord terzijde te staan;
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien; op grond hiervan het functioneren van het CvB te kunnen toetsen;
 • Vermogen om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het CvB aan de Raad van Toezicht (RvT) voorgelegde aangelegenheden;
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren t.o.v. de overige leden van de RvT en het CvB; vanuit je specifieke expertise ben je in staat om integraal (en je eigen vakgebied overstijgend) toezicht te houden;
 • Je bent een teamplayer, sterk gericht op samenwerking en samenhang.

SO Fryslân biedt:

SO Fryslân biedt een benoeming voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. Een vergoeding is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI-NVTK. Dagdelen tijdsbesteding ca. 15

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan 11 maart a.s. tussen 19.00 uur – 21.00 uur contact op met Cees Joosen (voorzitter RvT) telefoonnummer 06-55683577.

Solliciteren?

Stuur een mail met motivatiebrief en cv vóór 20 maart 2020 naar Ria Gerritsma, Hoofd P&O, mailadres  vacatures@so-fryslan.nl  o.v.v. ‘Toezichthouder SO Fryslân’.

In de motivatiebrief besteed je aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Jouw visie op de rol van de Raad van Toezicht binnen Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en hoe deze zich verhoudt tot het functioneren van het College van Bestuur;
 • Toelichting met betrekking tot jouw affiniteit met het speciaal onderwijs;
 • In grote lijnen aangeven waaruit jouw netwerk bestaat;
 • Toelichting op jouw regionale binding;
 • In de statuten (art. 10 lid 2) staat dat wij streven naar verschillende levensbeschouwelijke stromingen binnen onze RvT. Geef aan tot welke levensbeschouwelijke stroming jij behoort;
 • Artikel 10 lid 4 van onze statuten geeft een opsomming van onverenigbaarheden als lid van de RvT. Indien je er niet helemaal zeker van bent dat één of meerdere van deze onverenigbaarheden in jouw geval aan de orde zijn, wil je dat dan aangeven.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 31 maart 2020 in Drachten.

SO Fryslân hanteert de richtlijnen Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Hier vindt u de volgende documenten:

Back To Top