Skip to content

Voor leerlingen van 4 – 12 jaar

Het aanmelden van een leerling is mogelijk vanaf 3 jaar. Bij het eerste gesprek op de gewenste basisschool geven de ouders aan dat hun kind waarschijnlijk extra steun nodig heeft. Hiervoor geven ze informatie van o.a. peuterspeelzaal, kinderopvang of andere voorschoolse behandelaars.

Als die extra ondersteuning nodig lijkt, kan de school gedurende 6 weken onderzoek doen. Misschien is er dan advies nodig van het Zorg Advies Team. Vervolgens bekijkt de basisschool of het de noodzakelijke ondersteuning zelf kan geven, eventueel met extra aanpassingen of externe hulp. Zo ja, dan start het kind op de afgesproken datum. Zo nee, dan bekijkt de school in overleg met de  ouders waar wel de nodige ondersteuning kan worden geboden. Dat kan op een andere reguliere basisschool, of op een school voor speciaal (basis)onderwijs (sbo of so).

Voor deze schooltypes is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school van eerste aanmelding vraagt zo’n verklaring aan. De commissie van toelating  (CvT) van de sbo-school beoordeelt of de leerling wordt toegelaten of beter naar het speciaal onderwijs kan. Deze beslissing wordt altijd samen met de ouders genomen.

Speciaal onderwijs
Als er sprake is van een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, dan is bijzondere ondersteuning nodig. Deze wordt gegeven door een school voor speciaal onderwijs (so). Voor de ouders van deze kinderen is het ook mogelijk om ze rechtstreeks bij een so-school aan te melden. De commissie van advies (CvA) van de school voor speciaal onderwijs beoordeelt dan samen met de ouders en het samenwerkingsverband of dit inderdaad de beste plek is voor de leerling.

Voor meer informatie: www.passendonderwijsinfryslan.nl

Naar het  Voortgezet Onderwijs
De aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs verloopt altijd in overleg met de basisschool, de sbo- of de so-school. Ook bij deze aanmelding zal ouders worden gevraagd of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Met instemming van de ouders zal informatie bij de voorgaande school worden opgevraagd. Ook hier geldt dat de VO school bekijkt of ze eventuele extra ondersteuning zelf kunnen bieden of dat ergens anders het beste onderwijs gevolgd kan worden. De regionale permanente commissie leerlingzorg (RPCL) kan hierbij worden geraadpleegd. De uiteindelijke beslissing wordt altijd samen met de ouders genomen.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Als er sprake is van een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, dan is bijzondere ondersteuning nodig. Deze wordt gegeven door een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor deze school is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Ouders kunnen hun kind ook rechtstreeks bij een vso-school aanmelden. De permanente commissie leerlingzorg Passend Onderwijs (PCLPaO) van het samenwerkingsverband VO beoordeelt dan samen met de ouders of dit inderdaad de beste plek is voor de leerling.

Voor meer informatie:
SWV VO Fryslân Noard    www.swvfryslan-noard.nl
(Leeuwarden – Harlingen – Dokkum)

SWV VO Zuidoost Friesland   www.swvzofriesland.nl
(Drachten – Heerenveen – Wolvega)

SWV VO Zuidwest Friesland www.fultura.nl
(Sneek – Bolsward – Stavoren)

Back To Top