Skip to content

SPIL IN SPECIAAL ONDERWIJS

Onder de koepel van SO Fryslân, zetten 7 scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit.

Kennis
Natuurlijk: die speciale kennis is aanwezig op onze 7 scholen. Maar ook als koepel beschikt SO Fryslân over alle benodigde kennis op gebied van speciaal onderwijs. Kennis van de handicaps. Van de mogelijkheden van leerlingen. Van hun resultaten. Van de beleidsmatige, organisatorische en financiële afwegingen bij tal van organisaties. Dankzij deze kennis is SO Fryslân de gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokkenen bij het speciaal onderwijs: de reguliere scholen, de overheden, het bedrijfsleven en de ouders.

Visie
SO Fryslân koppelt haar kennis aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor heeft SO Fryslân een visie die 2 kanten op werkt. Aan de ene kant geven we stimulerende input aan onze 7 scholen. En aan de andere kant leveren wij een structurele bijdrage aan alle discussies met overheden, onderwijsveld en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het (speciaal) onderwijs. Maar ook over de integratie van haar leerlingen in reguliere werkomgevingen.

Autoriteit
Door kennis en visie op een authentieke wijze uit te dragen wordt er naar SO Fryslân geluisterd. Scholen, overheden en bedrijfsleven laten zich adviseren door SO Fryslân bij zaken die het speciaal onderwijs raken. En zo is SO Fryslân ook voor diverse media de toegankelijke partij wanneer om een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd bij nieuws en achtergronden.

Kracht
Het eigen geluid van SO Fryslân is zowel sympathiek als zakelijk. Zowel betrokken als beslist. Zowel met kennis van zaken als met gevoel voor de leerlingen waarom het allemaal draait. Opdat deze leerlingen hun eigen kracht ontwikkelen en straks een zo groot mogelijke kans krijgen om daar te komen waar ze het liefste willen zijn. Dat is ons echte doel. Daarom zijn we Spil In Speciaal Onderwijs.

Organisatie
Voor het vormen van een goed beeld van onze organisatie en het raadplegen van het organogram klikt u hier.

Strategisch Beleidsplan 2023-2027
Op deze pagina wordt het strategisch beleid van SO Fryslân beschreven. In dit strategisch beleid worden de hoofdlijnen van ons beleid beschreven voor de komende vier jaar. 

Jaarverslag 2022
Het jaarverslag is voor de stichting een belangrijk middel om zich horizontaal te verantwoorden. Het jaarverslag is opgebouwd uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
Het complete jaarverslag treft u hier aan.

Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt een klacht in willen dienen dan kan dit via onze klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden in deze folder.

SO Fryslân is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.

ANBI-status
SO Fryslân is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan SO Fryslân worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Ook hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over de giften die we ontvangen. Iedere schenking komt zo in z’n geheel ten goede aan onze leerlingen. Hiervan kunnen we bijvoorbeeld uitstapjes, evenementen en reizen organiseren voor onze leerlingen.

ANBI gegevens SO Fryslân
Stichting SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH Drachten

RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 853572938

ONZE 7 SCHOLEN

De scholen, aangesloten bij SO Fryslân vallen onder het speciaal onderwijs. De overheid heeft de scholen voor speciaal onderwijs ondergebracht in vier clusters. Onze scholen behoren tot cluster 3. De clusters zijn als volgt ingedeeld.

Cluster 1:        Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.

Cluster 2:        Onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden.

Cluster 3:        Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie.

Cluster 4:        Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Gespecialiseerde buitenschoolse opvang wordt op de scholen van SO Fryslân verzorgd door Wille! Voor meer informatie: www.specialekinderopvang.nl.

Dit zijn de scholen voor speciaal onderwijs die onderdeel uitmaken van SO Fryslân:​

Piet Bakkerschool Sneek (SO en VSO)
De Wingerd Damwoude (SO en VSO)
Talryk Drachten (VSO)
KLEURYK_logo-Z Kleurryk (SO)
It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)
School Lyndensteyn Beetsterzwaag (SO en VSO)
Logo Meester Duisterhout Duisterhoutschool Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)

Europese subsidies beschikbaar voor VSO’s SO Fryslân scholen

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan.

Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Velen van hen kunnen wel werken. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een (beschutte) plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden.

De doelgroep bestaat uit jongeren die zijn ingeschreven in het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs of maximaal 24 maanden zijn uitgestroomd.

De VSO-afdelingen van de scholen die vallen onder SO Fryslân doen mee met het project Europese Subsidie Fonds Brug naar werk 3 VSO- en PrO-scholen Friesland 2017.

Deze scholen willen de extra ESF-middelen investeren in de arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van (ex-)leerlingen vanaf 15 jaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt blijvend te verbeteren. Arbeidstoeleiding wordt vormgegeven door een intensieve samenwerking van de scholen met de ketenpartners tijdens de transitiefase, dat wil zeggen de laatste 2 schooljaren tot en met 2 jaren nazorg erna.

De arbeidsvoorbereidende inzet in de laatste fase van het onderwijs bevordert een goede startpositie, waardoor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt gemaakt kan worden (arbeidsinpassing). De loopbaan van de individuele leerling is leidend en bepaalt de gewenste ondersteuning.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Scholen zullen dit geld gebruiken om de leerlingen van passende scholing te voorzien en zo goed mogelijk te begeleiden naar een meestal beschutte plek op de arbeidsmarkt.

STEUNPUNT ONDERWIJS NOORD

Niet alle ‘speciale’ leerlingen zitten op scholen van SO Fryslân. Een deel van deze leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere school, waar ze net zo goed recht hebben op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de vaak complexe onderwijsbehoeften. Veelal is een specialistische aanpak en kennis nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Op de scholen van SO Fryslân is deze expertise en aanpak een vanzelfsprekendheid. Op reguliere scholen worden de mensen van het Steunpunt ingezet om deze expertise te delen. Het Steunpunt Onderwijs Noord helpt besturen, scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders om samen het onderwijs zo in te richten dat de betreffende leerlingen betere kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat kan door observatie, advisering en begeleiding, maar ook door (tijdelijke) extra handen in de klas te bieden. Het Steunpunt speelt daarnaast een begeleidende rol bij eventuele verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het is de verbindende schakel tussen regulier en speciaal. Het ervaren team bestaat uit specialisten op allerlei gebieden. Van leerkrachten afkomstig uit het speciaal onderwijs, orthopedagogen en ergotherapeuten, tot specialisten in het onderwijs aan leerlingen met niet aangeboren hersenletsel of leerlingen met een ernstige langdurige ziekte. Heeft u vragen of interesse? De medewerkers van het Steunpunt helpen u graag.

Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Steunpunt Onderwijs Noord
Lavendelheide 6a
9202 PD Drachten

0515 700264

info@steunpuntonderwijsnoord.nl
http://www.steunpuntonderwijsnoord.nl

STEUNPUNT FRIESLAND

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.

PASSEND ONDERWIJS

De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs krijgen dan zorgplicht. Uitgangspunt van deze wet is dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Dichtbij hun thuis. Kortom voor ieder kind de beste kansen. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de regionale samenwerkingsverbanden binnen Friesland.

Met de ingang van deze wet komt het REC (Regionaal Expertisecentrum) Fryslân te vervallen. Ook de aanmelding van nieuwe leerlingen zal anders verlopen.

Voor een uitgebreide uitleg over de aanmeldingsprocedure klik op onderstaande link

AANMELDEN

ACTUELE VACATURES

CONTACT

Gebruik onderstaande contactgegevens of het contactformulier om in contact te komen met SO Fryslân.

SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH  Drachten
tel. 0512-584594
e-mail: info@so-fryslan.nl
website: so-fryslan.nl

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top