Skip to content

MISSIE

SO Fryslân wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een passende en zo zelfstandig mogelijke plek in onze maatschappij.

VISIE

SO Fryslân is een stichting van scholen die SO en VSO onderwijs verzorgt voor lichamelijk beperkte, langdurig zieke, zeer moeilijk lerende  leerlingen en leerlingen met een meervoudige handicap. SO Fryslân wil iedere leerling benaderen vanuit haar of zijn eigen mogelijkheden. Met onderwijs op maat  in een passende, veilige en uitnodigende omgeving. Met respect voor elkaar. En met professionele medewerkers. Bij SO Fryslân willen we met elkaar leren en van elkaar leren. SO Fryslân staat voor goed onderwijs: uitdagend en betekenisvol.

ORGANOGRAM

BEVOEGD GEZAG

Alle 7 scholen zijn bestuurlijk ondergebracht bij de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân. Het besturingsmodel van de stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.  Het College van Bestuur wordt direct ondersteund door het stafbureau: een adviseur personeel, een adviseur financiën en een bestuurssecretaris.

RAAD VAN TOEZICHT / COLLEGE VAN BESTUUR

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

  • Mevrouw M.J.J. Stam-Boots
  • Mevrouw S. de Graaf
  • Mevrouw J.E. de Poorte
  • De heer H. Drenth
  • De heer S. Dijkstra

In het Toezichts- en Bestuursreglement van de stichting is een bepaling opgenomen dat de nevenfuncties van de toezichthouders openbaar gemaakt moeten worden teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. Een overzicht van deze nevenfuncties is opgenomen in het jaarverslag.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw Mirjam Pruiksma

STAF

Het stafbureau wordt bemand door:
Bestuurssectretaris:           Syberta Bomas
Adviseur personeel:            Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda
Adviseur financiën:             Peter Faber

SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH  Drachten
tel. 0512-584594
e-mail: info@so-fryslan.nl
website: so-fryslan.nl

MEDEZEGGENSCHAP (MR EN GMR)

GMR
Als er onder een bevoegd gezag meerdere scholen vallen, is er een wettelijke verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te stellen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van de MR’en van de scholen en komt regelmatig bijeen om te vergaderen en te overleggen met het bevoegd gezag. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. Er komen zaken aan de orde die voor alle scholen binnen SO Fryslân van belang zijn.

De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De mensen die zitting hebben in de GMR doen dat namens de MR van één van de scholen. Agenda en notulen van GMR vergaderingen zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

MR
De MR vertegenwoordigt de belangen van de kinderen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. Het is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR reglement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding.

CONTACT

Het stafbureau is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Mochten we uw oproep niet kunnen beantwoorden dan kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Met uw navigatiesysteem of Google Maps kunt u ons makkelijk vinden. Eenmaal gearriveerd kunt u het beste bij de 2e oprit ‘Morra Zuid’ naar de parkeerplaats afslaan. Het stafbureau is gehuisvest op de eerste verdieping van het kantorenpand. U kunt zich melden via de intercom.

Back To Top