Skip to content

STRUCTURELE SAMENWERKING SPECIAAL ONDERWIJS SMALLINGERLAND

Stichting SO Fryslân, het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore, het Protestant Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) Smallingerland en RENN 4 hebben –na een positief advies van de medezeggenschapsraden- op 6 juli 2015 een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspreken structureel met elkaar te gaan samenwerken in het speciaal onderwijs.

De vier besturen hebben ieder één of meerdere scholen in het speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Smallingerland. Het betreft twee scholen voor speciaal basisonderwijs (It Heechhôf en SBO Sjalom), twee scholen voor leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen (cluster 3: De Rank en De Lanen) en één school voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (cluster 4: De Zwaai).

Door een verregaande samenwerking zorgen de besturen er voor dat zij op een hoger kwalitatief niveau onderwijs kunnen verzorgen voor leerlingen in Smallingerland met een speciale ondersteuningsvraag. Zij wil daarbij nauw samenwerken met het regulier onderwijs zodat de overgang van leerlingen van het speciaal onderwijs naar een reguliere basisschool zo soepel mogelijk verloopt.

De samenwerking voorziet in de oprichting van een gezamenlijk onderwijsinstituut waar niet alleen het speciaal basis onderwijs, het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), maar ook een kenniscentrum is ondergebracht. De besturen streven er naar dat het één school wordt die op één plek wordt gehuisvest.

De gemeente Smallingerland omarmt deze visie en voert momenteel een onderzoek uit naar een geschikt terrein voor gezamenlijke huisvesting. Het project werkt nauw samen met het centrum Jeugd en Gezin en de afdeling Onderwijs van de gemeente Smallingerland.

Back To Top