skip to Main Content
Europese Subsidie Beschikbaar Voor VSO’s SO Fryslân

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan.

Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Velen van hen kunnen wel werken. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een (beschutte) plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden.De doelgroep bestaat uit jongeren die zijn ingeschreven in het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs of maximaal 24 maanden zijn uitgestroomd.

De VSO afdelingen van de scholen die vallen onder SO Fryslân doen mee met het project Europese Subsidie Fonds 2014-2016.

Deze scholen willen de extra ESF-middelen investeren in de arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van (ex-)leerlingen vanaf 15 jaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt blijvend te verbeteren. Arbeidstoeleiding wordt vormgegeven door een intensieve samenwerking van de scholen met de ketenpartners tijdens de transitiefase, dat wil zeggen de laatste 2 schooljaren tot en met 2 jaren nazorg erna.

De arbeidsvoorbereidende inzet in de laatste fase van het onderwijs bevordert een goede startpositie, waardoor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt gemaakt kan worden (arbeidsinpassing). De loopbaan van de individuele leerling is leidend en bepaalt de gewenste ondersteuning. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Scholen zullen dit geld gebruiken om de leerlingen van passende scholing te voorzien en zo goed mogelijk te begeleiden naar een meestal beschutte plek op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor het projectplan in PDF

Back To Top